Name of Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Prof. Yuan Yan TANG 17:00-18:00   17:00-18:00    
Prof. Enhua WU     15:30-17:30   16:00-17:00
Prof. Simon FONG       15:00-17:00 15:00-17:00
Prof. Zhiguo GONG   15:00-17:00      
Prof. Jingzhi GUO       11:00-12:00 11:00-12:00
Prof. Xiaoshan LI     16:00-17:00   15:00-16:00
Prof. Chi Man PUN     15:00-16:00 15:00-16:00  
Prof. Leong Hou U   11:00-12:00 11:00-12:00    
Prof. Chi Man VONG 11:00-12:00       16:30-17:30
Prof. Yicong ZHOU 09:00-10:00       11:00-12:00
Prof. Robert P. BIUK-AGHAI   12:00-13:00     12:00-13:00
Prof. Sam CHAO     11:00-12:30 11:00-12:30  
Prof. Long CHEN     15:00-16:00 15:00-16:00  
Prof. Yain Whar SI   17:00-18:00   17:00-18:00  
Prof. Weng In SIU   15:00-17:00     15:00-17:00
Prof. Fai WONG   14:30-16:00 11:00-12:30    
Prof. Qiwen XU 15:00-16:00 15:00-16:00      
Prof. Liming ZHANG       10:00-11:00 10:45-11:45
Prof. Yibo ZHANG   14:00-15:00   10:00-11:00  
Prof. Jiantao ZHOU   11:00-12:00   11:00-12:00  
Prof. Yan ZHUANG 11:00-12:00 11:00-12:00      
Mr. Miguel GOMES DA COSTA 16:30 -17:30   16:30 -17:30    
Mr. Teng LAM   14:30-16:00     14:30-16:00
Dr. Kam Hou VAT 17:00-18:30   17:00-18:30