Name of Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Prof. Enhua WU          
Prof. Simon James FONG       15:00-17:00 15:00-17:00
Prof. Zhiguo GONG   15:00-17:00   16:00-18:00  
Prof. Jingzhi GUO       11:00-12:00 11:00-12:00
Prof. Xiaoshan LI     15:00-16:00 15:00-16:00  
Prof. Chi Man PUN     15:00-16:00 15:00-16:00  
Prof. Leong Hou U   11:30-12:30   11:30-12:30  
Prof. Chi Man VONG 15:00-16:00 16:00-17:00      
Prof. Yicong ZHOU sabbatical leave
Prof. Robert BIUK-AGHAI 10:30-11:30   11:00-12:00    
Prof. Long CHEN   15:30-16:30   14:00-15:00  
Prof. Yain Whar SI 17:00-18:00     17:00-18:00  
Prof. Weng In SIU 15:00-17:30   15:00-17:30    
Prof. Fai WONG   11:00-12:45 11:00-12:45    
Prof. Qiwen XU no-pay leave
Prof. Liming ZHANG   11:00-12:00 11:00-12:00    
Prof. Yibo ZHANG 14:00-15:00       10:00-11:00
Prof. Jiantao ZHOU          
Prof. Yan ZHUANG     16:00-17:00   16:00-17:00
Mr. Miguel COSTA 16:30-17:30     16:30-17:30  
Mr. Teng LAM   12:00-13:00     12:00-13:00
Dr. Kam Hou VAT 17:30-19:00      17:30-19:00