Name of Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Prof. Yuan Yan TANG 17:00-18:00   17:00-18:00    
Prof. Simon FONG       15:00-17:00 15:00-17:00
Prof. Zhiguo GONG   15:00-17:00      
Prof. Jingzhi GUO       14:30-15:30 14:30-15:30
Prof. Xiaoshan LI   14:00-15:00 14:00-15:00    
Prof. Chi Man PUN 15:00-16:00     15:00-16:00  
Prof. Leong Hou U   11:00-12:00 11:00-12:00    
Prof. Chi Man VONG   15:00-16:00     15:00-16:00
Prof. Yicong ZHOU Sabbatical Leave
Prof. Robert P. BIUK-AGHAI   11:00-12:00   17:00-18:00  
Prof. Long CHEN 11:00-12:00     11:00-12:00  
Prof. Yain Whar SI Sabbatical Leave
Prof. Weng In SIU 15:00-17:00   15:00-17:00    
Prof. Fai WONG   11:00-12:45 11:00-12:45    
Prof. Qiwen XU Leave
Prof. Liming ZHANG 11:00-12:00   11:00-12:00    
Prof. Yibo ZHANG 14:00-15:00     10:00-11:00  
Prof. Jiantao ZHOU   11:00-12:00   11:00-12:00  
Prof. Yan ZHUANG   16:00-17:00 16:00-17:00    
Mr. Miguel GOMES DA COSTA 11:00-12:00     11:00-12:00  
Mr. Teng LAM 10:00-11:00     10:00-11:00  
Dr. Kam Hou VAT 14:30-15:30     14:30-15:30